Aktywność twórcza dzieci i młodzieży

Proces poszukiwania, formułowania i rozwiązywania problemów w dramie

Dramę można określić jako metodę kształcenia, polegającą na aktywnej identyfikacji uczniów z fikcyjnymi rolami i sytuacjami, angażującą w działanie ucznia, jego wiedzę i tworzącą nowe jej jakości poprzez uruchomienie określonych operacji intelektualnych, emocji, zmysłów i aktywności ruchowe. Tak pojmowana drama jest określana w literaturze przedmiotu jako drama edukacyjna, drama właściwa czy drama kreatywna.

Drama metodą całościowego rozwoju dziecka

O dramie mówi się w Polsce od ponad 40 lat. W latach 80. XX wieku Halina Machulska, aktorka Teatru Ochoty w Warszawie, po raz pierwszy zaprosiła  angielskich specjalistów dramy na spotkanie z polskimi nauczycielami, aktorami, psychologami. Od tego momentu angielscy pedagodzy dramy byli częstymi gośćmi Teatru Ochoty.

Jaki będzie koniec świata?

Leokadia Pawliszak Cele zajęć: Uczeń:– doskonali umiejętność interpretacji wiersza,– analizuje, wnioskuje,– rozwija wyobraźnię. Metody i techniki nauczania:– drama, scenka improwizowana, praca z tekstem, pogadanka,– praca w grupie, praca indywidualna. Materiały dydaktyczne:– tekst wiersza Piosenka końca świata Cz. Miłosza– tytuły scenek dla grup,– duże arkusze papieru, markery, magnesy,– reprodukcje przedstawiające wizje końca świata,nagranie muzyki skrzypcowej. Co […]

Odbrązowić Chopina

Prowadzenie zajęć z muzyki lub plastyki we współczesnej szkole nie należy do najłatwiejszych. Dlaczego? Godzin przeznaczonych na te przedmioty jest mało, a treści zapisane w podstawie programowej nakazują uczyć odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji – percepcji sztuki, tworzenia wypowiedzi – ekspresji przez sztukę, analizy i interpretacji tekstów kultury – recepcji sztuki. Aby zrealizować wymagania szczegółowe, trzeba wykazać dużo cierpliwości i znaleźć takie metody, które przekonają uczniów i zachęcą do aktywności.