Opracowanie ankiety uczestników II Debaty

„EDUKACJA NA ROZDROŻU. W TROSCE O POLSKIE DZIECI I MŁODZIEŻ. PROBLEMY PSYCHICZNE I EMOCJONALNE DZIECI I MŁODZIEŻY”

Oddano 13 ankiet, w których respondenci zapisali odpowiedzi na zadane pytania otwarte.
W większości wypowiedzi zostały zacytowane, poprawiono jedynie ortografię i interpunkcję.

Pytanie 1. W jaki sposób rodzina i otoczenie, w tym szkoła, mają wpływ na emocjonalny
i uczuciowy stan dzieci i młodzieży; stres, agresja, depresja, próby samobójcze?

– „rodzina i otoczenie mają decydujący wpływ na stan emocjonalny dzieci”

– „szkoła powinna wspierać rodziny, ukierunkowywać, zwracać uwagę na niepokojące sygnały”

– rodzina

– rodzina – „brak uwagi powoduje nieumiejętność regulacji emocji, zbyt wysoka presja rodziców, otoczenia i nauczycieli powoduje pogorszenie stanu emocjonalnego i niechęć
do edukacji”

– rodzina

– rodzina – trudne sytuacje rodzinne, kłótnie, alkoholizm, zaniedbywanie potrzeb, przemoc, samotność

– najbliższe otoczenie zapewniające zaspokojenie potrzeb emocjonalnych

– otoczenie ma fundamentalny wpływ na stan psychiczny

– szkoła – jako profesjonalna instytucja ma zadbać o dobrostan dzieci i młodzieży

– szkoła ma w dużej mierze wpływ na kryzysy emocjonalne (60% przypadków trudnych stanów emocjon.)

– rodzice – występowanie  kryzysu w rodzinie

– dom i szkoła mają dać poczucie bezpieczeństwa

– „wszystkie czynniki zewnętrzne kształtują dziecko” – baczna obserwacja i reagowanie
na potrzeby – „czas dziecka jest dzisiaj”

– zagrożenie ze strony technologii cyfrowych – powstanie „postczłowiek”

– szkoła, rodzina, otoczenie wpływają na stan emocji, uczuć – należy zaspokoić potrzeby: autonomii, pragnień, dowartościowania, akceptacji

– rodzina – otacza indywidualną opieką, zaspokaja potrzeby

– otoczenie – „ma duży wpływ na rozwój społeczny i psychiczny, grupa rówieśnicza, rodzina jest bardzo ważna

Pytanie 2. Co można zmienić w szkole, w placówkach wychowawczych, aby zapobiegać bolesnym emocjom, stresom, agresji dzieci i młodzieży?

– „wspierać, ukierunkowywać rodziców, edukować”

-„ wprowadzić zakaz używania urządzeń multimedialnych na terenie szkoły”

– „wspierać poprzez życzliwość”

– „współpracować rodzicami”

– „zwiększyć wsparcie nauczycieli specjalistów”

– „cały system jest do naprawy, w tym nie tylko podejście do ucznia, ale i do nauczyciela”

– „dbać o całościowy rozwój ucznia dostosowany do wieku dziecka”

– „zwiększyć liczbę psychologów, psychoterapeutów w placówkach wychowawczych”

– „odpowiednio doposażyć gabinety terapii”

– „zwiększyć możliwość dostępu do specjalistów”

– „należy większą uwagę poświęcać każdemu indywidualnie”

– „szkoła powinna zacząć realizować zapisy prawa oświatowego, m. in. zapisy w podst. program. (często nieznane), czy zapisy dotyczące oceniania”

– „należy zaprzestać realizacji >podstawy programowej< często rozumianej jako treści
z podręcznika, ponieważ jest to niezgodne z prawem i negatywnie wpływa na dobrostan uczniów

– „każdemu uczniowi należy się dostosowanie treści, które powinno naleźć miejsce przede wszystkim w wymaganiach edukacyjnych”

– „w szkole – zmiana systemu oceniania oraz egzekwowania wiedzy”

– „w rodzinie – rodziny, zaburzenia nie wpływają pozytywnie na rozwój dziecka”

– warsztaty dla dzieci w małych grupach, tzn. >treningi interpersonalne<”

– „budowanie szacunku wzajemnego poprzez przykłady, czyli zachowanie nauczycieli”

– „brak selekcji – budowanie świadomości”

– „skupić się na potrzebach dzieci i młodzieży.”

– „słuchać ich, traktować indywidualnie’

– „pokazywać różnorodność”

– „zdjąć natłok wymagań”

– „rozwijać kierunkowe zainteresowania (mocne strony)”

– „uświadamiać, edukować o nowych technologiach cyfrowych rodziców, nauczycieli, kuratoria, instytucje rządowe, ministerstwa”

– „przede wszystkim potrzebne są zmiany systemowe”

– „każdy/a powinien kontrolować, co mówi, jak mówi, jakie generuje sytuacje, czy dziecko czuje się bezpiecznie”

– „najważniejsze, by dziecko czuło się bezpiecznie, panowała rodzinna atmosfera – mogli siebie poznawać i budować więź między sobą’

– „w szkole nie ma akceptacji dla przemocy i agresji – uświadomić, jakie są >niesiłowe< formy i metody rozwiązywania sytuacji trudnych”

– „wrażliwość personelu i nauczycieli, pedagogów, psychologów, którzy mogliby udzielić wsparcia i pomocy dzieciom”

– „nie może być 1 etat psychologa i 1 etat pedagoga na 500 uczniów”

– „kłaść nacisk na jedność w klasie wśród rówieśników, słuchać dzieci, współpracować
z rodzicami”

– „wspierająca postawa nauczycieli, pedagogów wobec dzieci”

– „ograniczyć proces cyfryzacji w szkołach”

– „profilaktyka stanów emocjonalnych, zwiększenie liczby specjalistów w szkołach”

– „angażowanie dzieci z problemami emocjonalnymi do zajęć pozalekcyjnych, np. teatralne”

– „wsparcie psychologiczne dla nauczycieli, superwizje”

– „dopasowanie programu i metod nauczania dotyczących dzieci z orzeczeniami uczęszczającymi do szkół ogólnodostępnych”

– „nacisk na metody aktywizujące”

– „poprawa jakości kształcenia nauczycieli, edukacja w zakresie przepisów oświatowych”

Pytanie 3. Czego oczekują polskie dzieci i młodzież od decydentów odpowiedzialnych za ich wychowanie i nauczanie (MEN, Parlament, Kurator, Rzecznik Praw Dziecka, rodzice, opiekunowie, nauczyciele itp.), aby dzieci i młodzież radzili sobie z bolesnymi emocjami, uczuciami, stanami depresyjnymi?

– „wzmocnienia kompetencji rodziców, by odpowiednio starali się realizować zadania wychowawcze, rodzicielskie”

– „jasnych oczekiwań i wymagań”

– „indywidualnego traktowania”

– „życzliwej akceptacji”

– „pozytywnych autorytetów”

– „rozmowy, uwagi, niebagatelizowania sygnałów wskazujących na problemy emocjonalne”

– „realnej pomocy, wparcia, niestygmatyzowania

– „odpowiednich programów nauczania, wychowania dostosowanych do obecnych warunków kształcenia dzieci i młodzieży.”

– „akceptacji, zrozumienia, jasnych zasad, konsekwencji”

– „łatwego dostępu do specjalistów”

– „większej dostępności do specjalistów: psychologów, psychiatrów, terapeutów”

– „należy zapytać uczniów’

– „lepiej diagnozować dzieci na bieżąco (cały czas)”

– „dostosowywać treść kształcenia do możliwości psychofizycznych”

– „pełnej opieki specjalistów”

– „więzi emocjonalnej z wychowawcą”

– „przyjęcia postawy empatycznej ze strony nauczycieli przedmiotowych”

– „może warto zapytać dzieci, czego im brakuje i co czują”

– „odpowiedzialnych i szybkich decyzji”

– „odpowiedniego programu dostosowanego do ich obecnego, zaburzonego już systemu nerwowego”

– „zwrócenie uwagi na technologie bezprzewodowe (5G, 6G)”

– „nie mówmy, że jest źle, działajmy”

– konieczny jest w każdej placówce szkolnej psycholog, możliwość kontaktu z psychiatrą, bez czekania

– edukacja rodziców

– „bezpieczeństwa, zrozumienia i wysłuchania”

– „chcą być traktowani sprawiedliwie i jednakowo, bez względu na pochodzenie lub warunki materialne”

– „program dostosowany do możliwości ucznia”

– „znane kryteria oceniania”

– „lekcje powinny być ciekawe, bez lęku i stresu’

– „szkoła powinna być przyjazna dziecku, żeby z uśmiechem tam chodziły i były szczęśliwe”

– „poczucia przynależności i akceptacji”

– „sprawczości i sukcesu”

– „zrozumienia i uznania ich problemów”

-„ustalonych granic”

– „doceniania ich starań, akceptowania zarówno sukcesów, jak i niepowodzeń”

– „nauczyciela, który z pasją przekazuje wiedzę”

– „większa dostępność do psychologów, odpowiednia terapia w ośrodkach dostępnych
dla wszystkich bezpłatnie”

– „dostępność natychmiastowa do specjalistów psychologów i psychiatrów”

PODSUMOWANIE

Ad 1.

Respondenci w większości podkreślali rolę rodziny jako miejsca mającego największy wpływ na rozwój psychiczny i stany emocjonalne dzieci i młodzieży.

Rodziny dobrej i stabilnej.

Szkoła powinna być pomocna i dawać wsparcie rodzinie w czuwaniu nad stanami emocjonalnymi młodych ludzi.

Zwrócono uwagę na destrukcyjny wpływ szkoły na stany emocjonalne uczniów.

Podkreślono również wpływ czynników innych niż szkoła i rodzina – które mogą wpływać
na stany emocjonalne dzieci i młodzieży.

Ad 2.

Proponowane zmiany:  (kolejność nie jest zhierarchizowana)

– edukować rodziców/opiekunów w zakresie wychowania

– zacieśnić współpracę między szkołą i rodziną/opiekunami

– zwiększyć liczbę specjalistów zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych

– wyposażyć nauczycieli w kompetencje miękkie

– szkolić nauczycieli w zakresie pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia

– poprawić komunikację między wszystkimi podmiotami (uczniowie, nauczyciele, rodzice/opiekunowie)

– zmienić system edukacji

– ograniczyć możliwość korzystania z urządzeń cyfrowych przez uczniów na terenie szkoły

– zmienić podstawy programowe, metody i formy pracy z uwzględnieniem potrzeb uczniów
i zmieniającej się rzeczywistości

– wesprzeć nauczycieli w pracy wychowawczo-opiekuńczej

Ad3.

Respondenci w większości podkreślali konieczność indywidualizowania wszelkich działań adresowanych do dzieci młodzieży. Dotyczy to zarówno dydaktyki, jak i wychowania
oraz opieki.

Podmiotowość, uważność na każdego młodego człowieka, empatia, akceptacja, indywidualizacja, równość – to powtarzające się potrzeby. Podobnie rzecz się ma
z poczuciem bezpieczeństwa – fizycznego, a zwłaszcza psychicznego, wynikającym ze wskazanych objawów zachowania dorosłych wobec dzieci i młodzieży.

Opracowała:

Teresa Zawisza-Chlebowska

Stowarzyszenie Ambasadorów Dzieci i Młodzieży

Inspiracjepolonistyczne.pl/sadim