Kształcić umiejętność czytania – ale jak?

Maria Gudro-Homicka

Mówiąc o czytaniu, należy zacząć od definicji. Słownik języka polskiego podaje: czytać to ,,przebiegając wzrokiem po napisanych lub wydrukowanych literach albo innych symbolach, formułować w umyśle lub na głos odpowiadające im dźwięki językowe; zapoznawać się z treścią tego, co jest napisane albo wydrukowane’’. Z definicji wynika, że czytanie to opanowanie techniki szybkiego, sprawnego       zapoznania się z tekstem pisanym oraz rozumienie tekstu.

Czytanie jest bardzo ważną, a nawet najważniejszą umiejętnością, którą uczeń powinien nabyć w szkole, bowiem:

– jest narzędziem uczenia się,

– umożliwia człowiekowi twórcze uczestnictwo w życiu i kulturze,

– nadaje życiu sens.

We współczesnym świecie umiejętność czytania jest niezbędna. Na agresywnym rynku pracy poradzi sobie tylko ten, kto bardzo szybko odszuka potrzebne mu informacje z różnych źródeł, potrafi je  przetworzyć i wykorzystać, a więc czyta i rozumie czytane teksty.

Rozumienie tekstu według prof. Reginy Pawłowskiej obejmuje :

– rozpoznawanie kształtu graficznego lub akustycznego słów,

– rozpoznawanie znaczeń słów,

– uwzględnienie znaczeń morfemów funkcjonalnych,

– uświadomienie znaczeń wynikających ze związków składniowych: liniowych, gramatycznych, semantycznych,

– poznanie znaczeń zdań i zależności między zdaniami, uchwycenie znaczeń akapitów 

i stosunków logicznych między akapitami, zdawanie sobie sprawy z całości struktury tekstu, identyfikacja wyższych struktur semantycznych (np. narrator, postać, wydarzenie, przestrzeń, motyw, wątek, fabuła),

– rozumowanie, dowodzenie,

– uprzytomnienie sobie intencji nadawcy tekstu, funkcji i idei tekstu,

– uświadomienie sytuacji komunikacyjnej w tekście (kto do kogo mówi, w jakich

okolicznościach)  i zasad wyboru struktur językowych do tekstu przez nadawcę (czyli stylu).

Umiejętność rozumienia tekstu jest procesem i rozwija się etapowo. Regina Pawłowska wyznacza następujące etapy czytania:

– okres poprzedzający naukę czytania – przyswajanie języka od niemowlęctwa do 6 – 7 roku życia

– okres czytania początkowego – klasa I

– okres początków czytania samodzielnego – klasa II,

– okres przejściowy – klasa III i IV,

– niska lub średnia dojrzałość czytania – klasa V i VI,

– zaawansowane czytanie funkcjonalne – klasa VII i VIII.

– nabywanie wyższych technik czytania – szkoły średnie i wyższe,

– etap dojrzałości czytelniczej.

Zgadzam się z Reginą Pawłowską, autorką publikacji „Lingwistyczna teoria nauki czytania” i „Metodyka ćwiczeń w czytaniu”, że umiejętność czytania jest podstawową umiejętnością, w którą szkoła powinna wyposażyć ucznia. Jestem przekonana, że ćwiczenie (trenowanie) tej umiejętności od początku edukacji dziecka po maturę – na każdej lekcji każdego przedmiotu pozwoli osiągnąć sukces szkolny i pozaszkolny każdemu uczniowi.

Czy jest to możliwe w obecnej rzeczywistości szkolnej, gdy w klasie jest 20 –  25 uczniów?

Jest to możliwe i konieczne. Szkoła bowiem powinna uczyć czytania na lekcji, a nie zadawać nauki czytania do domu. Nauczyciel odpowiada za to, czego nauczy na lekcji, bowiem nie ma wpływu na to, co się dzieje w domu rodzinnym ucznia, jak dużo czasu poświęcają rodzice swoim dzieciom na naukę.

Podczas 42 lat pracy w szkole uczyłam języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. W gimnazjum otrzymywałam  uczniów, którzy w dawnym systemie rozpoczynali naukę w klasie VII. Zgodnie z etapami czytania powinnam po klasie VI otrzymać uczniów, którzy osiągnęli niską lub średnią dojrzałość czytania, a więc moim zadaniem było uczenie zaawansowanego czytania funkcjonalnego.

Od czego zaczynałam? Po pierwsze, diagnozowałam  grupę uczniów i wyciągałam wnioski dotyczące odpowiedzi na pytania.

 1. Czy uczniowie opanowali technikę czytania?
 2. Jakie jest ich tempo czytania?
 3. Czy rozumieją przeczytany tekst?
 4. Czy potrafią wybrać informację z tekstu, określić jego temat, odczytać przenośne znaczenie słów?
 5. W jakim stopniu rozumieją znaczenie związków frazeologicznych: wyrażeń, zwrotów, przenośni?
 6. Które teksty są im bliższe: proza czy poezja, teksty literackie czy popularnonaukowe, realistyczne czy fantastyczne?
 7. Czy  w ogóle lubią czytać?

W fazie diagnozowania umiejętności moich uczniów zwracałam  też uwagę na ich zasób słów i ortografię. Gdy zdobyłam wiedzę o ich umiejętnościach polonistycznych i ponadprzedmiotowych, rozpoznałam style uczenia się, zainteresowania, potrzeby, emocje, ustalałam strategię pracy: dobierałam metody nauczania, formy pracy, treści. I zaczynałam uczyć. A wiedząc, że nikogo nie można nauczyć niczego bez jego zgody i wewnętrznej potrzeby, starałam się stworzyć takie warunki moim uczniom, żeby chcieli się uczyć.

Uczniowie w gimnazjum powinni nabyć przede wszystkim umiejętności czytania, mówienia, pisania, słuchania. Dzieliłam zatem czas na lekcji na ćwiczenie powyższych umiejętności. Na czytanie na lekcji od 7 do 10 minut. Gdy podzieli się ten  czas przez liczbę godzin języka polskiego w roku, jest to dużo czasu na wyćwiczenie tej umiejętności. Jeśli nauczyciele innych przedmiotów poświęcą na swoich lekcjach czas na czytanie ze zrozumieniem, uczeń jednego dnia będzie w szkole czytał około godziny.

Takie praktyki pozwolą uczniom odnieść sukces szkolny w każdej dziedzinie. Nie będzie uczniów drugorocznych, niechętnych do nauki, znikną problemy wychowawcze.

Od kilku lat wrócono do dawnego systemu – szkoły ośmioklasowej i szkoły ponadpodstawowej

Aby przystąpić do nauki czytania w klasie siódmej, należy uświadomić uczniom cel ćwiczeń w czytaniu. Uczeń ma być podmiotem wszelkich działań związanych z czytaniem. Ćwiczenia powinny odpowiadać wszystkim psychicznym czynnościom (poznawczym, myślowym, językowym, zmysłowym, emocjonalnym).

Każde ćwiczenie składa się z trzech elementów.

 1. Polecenie nauczyciela.
 2. Wykonanie polecenia przez ucznia.
 3. Wspólne sprawdzenie wyników (wniosków).
 4. Motywowanie do kolejnych ćwiczeń.

Regina Pawłowska zwraca szczególną uwagę na planowanie cykli lekcji i cykli ćwiczeń w rocznym i wieloletnim procesie czytania w ścisłej integracji z ćwiczeniami w mówieniu i pisaniu, w związku z poznawaniem literatury, języka, świata wszechstronność, różnorodność, systematyczność i systemowość, a w rezultacie skuteczność. Programowanie nauki czytania powinno uwzględniać etapy rozwoju językowego ucznia, etapy nabywania umiejętności czytania, indywidualne zdolności, możliwości i ograniczenia, uwarunkowania środowiskowe, posługiwanie się przez ucznia kodem ograniczonym czy rozwiniętym, zakres wiedzy na danym poziomie kształcenia, potrzeby życiowe i rozwojowe ucznia.

Aby kształcenie sprawności czytania było skuteczne, należy systematycznie badać efekty czytania.

Naukę czytania i ćwiczenia tej umiejętności zamieszczałam w planie wynikowym,  uwzględniając osiągnięcia uczniów na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, ustalałam kryteria oceny techniki czytania i rozumienia tekstu.

I. Trening czytania trzeba zacząć od ćwiczeń techniki czytania. Wszyscy uczniowie na każdej lekcji języka polskiego czytają 2-3 minuty w słuchawkach  (uczniowie osłaniają uszy dłońmi, czytają głośno krótki tekst, każdy w swoim tempie). Słyszą tylko swój głos, nie słyszą kolegów, nauczycielka słyszy wszystkich, sprawdza tempo i poprawność czytania. Po 2-3 minutach nauczycielka daje sygnał zakończenia ćwiczenia.

Nie należy przedłużać wyznaczonego czasu. Uczeń powinien odczuć niedosyt czytania. Po zakończeniu ćwiczenia nauczycielka pyta: – Kto przeczytał połowę tekstu, kto więcej. Uczniowie powinni czuć się bezpiecznie, a połowę tekstu na pewno przeczytają wszyscy. Kolejny etap pracy z tekstem to:

 • odszukanie w tekście wskazanych przez nauczyciela wyrazów, wyjaśnienie ich znaczenia,
 • odszukanie wyrazów z trudnością ortograficzną,
 • wybór informacji z tekstu,
 • zinterpretowanie wskazanego zdania,
 • ustalenie tematu tekstu itp.

Po miesiącu tego typu ćwiczeń można zauważyć dużą różnicę w tempie, biegłości i poprawności czytania uczniów. W tym czasie należy podać uczniom informacje o liczbie słów przeczytanych na minutę. Zaczynamy od 150. Czytając głośno, uczniowie wchodzą w rolę: lektora, nauczyciela, wnuka, który czyta chorej babci itp. Rola pozwala im pokonać stres.

II. Gdy uczniowie zwiększą tempo czytania, ćwiczą wyszukiwanie informacji: 

 1. Nauczycielka czyta tekst, uczniowie słuchają i zapisują informacje.
 2. Uczniowie czytają tekst cicho i wypisują informacje.
 3. Nauczycielka przed czytaniem tekstu podaje uczniom liczbę informacji, które mają wyszukać.
 4. Uczniowie czytają tekst i wypisują bohaterów.
 5. Nauczycielka podaje uczniom wyrażenia, zwroty, wyrazy z trudnością ortograficzną, uczniowie podkreślają w tekście, wypisują, porządkują w kolejności alfabetycznej, zapisują z pamięci itp.

Tekst do ćwiczeń powinien być krótki, około jednej strony. Uczniowie za każdym razem mają określony czas na wykonanie ćwiczenia.

III. Interpretacja tekstu.

 1. Nauczycielka czyta tekst, uczniowie słuchają i określają temat lub problem przedstawiony w tekście.
 2. Przed przeczytaniem tekstu otrzymują kartę pracy z 2-3 zdaniami do interpretacji.
 3. Wyszukują w tekście wyrażenia, zwroty, frazy i wyjaśniają ich znaczenie.
 4. Wskazują w tekście poetyckim środki stylistyczne i ich funkcje.
 5. Wskazują w wierszu podmiot liryczny, adresata, określają typ liryki.

IV. Uczniowie redagują pytania do tekstu literackiego, poetyckiego popularnonaukowego itp.

1. Proza, np.

 • kto jest narratorem; określ typ narratora?
 • kiedy i gdzie toczy się akcja?
 • czy są bohaterowie drugoplanowi?
 • co jest tematem utworu?

2. Poezja, np.

 • kto do kogo mówi?
 • o czym mówi?
 • za pomocą jakich środków stylistycznych, (artystycznych) podmiot liryczny wyraża uczucia?
 • jak jest zbudowany wiersz?
 • do jakiego typu liryki zaliczysz ten wiersz?

3. Tekst popularnonaukowy, np.

 • jakie informacje zawarte są w tekście?
 • czy w tekście postawiona jest teza
 • w jakim celu autor napisał tekst?

Podałam  kilka przykładów ćwiczeń w czytaniu. Podkreślam, że powyższe ćwiczenia proponuję uczniom na każdej lekcji. Tylko systematyczna praca daje efekty. Uczniowie, jeśli mają jasno określony cel, dążą do poprawy, chcą osiągnąć sukces w czytaniu. Staram się zauważyć najmniejszy ich sukces. Cieszę się, gdy uczniowie zadają pytanie: Czy Pani zauważyła, że już lepiej czytamy?

Chcę podkreślić, że każdy tekst z podręcznika, mimo że uczniowie mieli go przygotować w domu, czytamy na lekcji: każdy uczeń kilka zdań czyta głośno, pozostali słuchają i śledzą tekst, a następnie wykonują zadania do tekstu.

Efekty systematycznej konsekwentnej pracy są już widoczne.  Nie wszyscy uczniowie w tym samym czasie nabywają umiejętność czytania. Wiem jednak, że nie wolno mi wątpić w możliwości uczniów, nie wolno zaniedbać żadnego z nich.

LEKTURA

 1. Regina Pawłowska, Lingwistyczna teoria nauki czytania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
 2. Regina Pawłowska, Metodyka ćwiczeń w czytaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
 3. Małgorzata Małyska, Trening drogą do efektywnego czytania, Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, 2005