Retoryka

Maria Gudro-Homicka

Materiały kierujemy do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, polonistów, nauczycieli innych przedmiotów, uczących na wszystkich etapach kształcenia, do pedagogów, psychologów szkolnych, uczących w szkołach publicznych, społecznych, specjalnych, którzy w pracy z dziećmi/młodzieżą dbają o poprawność, etykę i kulturę języka ojczystego, zwłaszcza mówionego. Kierujemy też do studentów pedagogiki. Odchodząc od encyklopedycznego przekazywania wiedzy na rzecz twórczego rozwiązywania problemów, nauczyciele powinni podjąć trud kształcenia umiejętności ponadprzedmiotowych takich jak: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, logiczne myślenie, analizowanie, argumentowanie, wnioskowanie, kultura wypowiedzi publicznej oraz współpraca w grupie. Zwracamy się do nauczycieli, którzy dążą do holistycznego rozwoju osobowości uczniów, pragną wychować człowieka kulturalnego, twórczego, myślącego, przedsiębiorczego, a jednocześnie wrażliwego i tolerancyjnego, mówiącego piękną poprawną polszczyzną.

Jako członkowie Zespołu Komunikacji przy Akademii Umiejętności w Krakowie i wieloletni nauczyciele praktycy pragniemy, aby retoryka powróciła do szkół na każdym etapie kształcenia.

Na Naszej Stronie znajdą Państwo propozycje praktycznych rozwiązań w nauczaniu retoryki w przedszkolu i klasach I-III, ćwiczenia w mówieniu, pisaniu, recytacji, w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, plany wypowiedzi, ćwiczenia. Każda propozycja nauki retoryki nawiązuje do obowiązującej podstawy programowej, każdy konspekt sprawdzony jest z grupą uczniów, a więc wiarygodny, co potwierdza tezę, że w obecnej szkole można uczyć mówienia bez szkody dla nauczania innych umiejętności.

Jako nauczyciele praktycy zapewniamy Państwa, że tylko systematyczne nauczanie umiejętności mówienia, słuchania, czytania pozwoli uczniowi osiągnąć szkolny i życiowy sukces. Aby nauczyć się mówienia, trzeba mówić, recytować, wygłaszać teksty z pamięci, dbać o dykcję, akcentowanie, elegancję wypowiedzi i postawy podczas mówienia, uwzględniając zasady retoryki. W taki sam sposób należy uczyć innych umiejętności.

Stwarzajmy więc dzieciom/uczniom sytuacje mówienia podczas zajęć/lekcji, dajmy im radość uczenia się. Bo jak powiedział Albert Einstein: ,,Uczenie się to doświadczanie, wszystko inne to tylko informacja”.